Krypgrund / Montering

Krypgrund

En krypgrund innebär att huset inklusive bottenbjälklag vilar på grundmurar en bit ovanför markytan. Ytan innanför balkarna måste ventileras. Grunden kan ventileras med antingen uteluft genom ventiler i balkarna eller inneluft som samordnas med husets ventilation. Grundsystemet är således flexibelt och används exempelvis till olika typer av modulhus, fritidshus, skolor.

Montering – Tjälldén Krypgrund

A=Grundläggningsdjup B=Höjd på makadam under stödplattorna C=Bredd på makadam under stödplattorna D=Bredd tjälisolering E=Placering dräneringsledning

Schaktning

Vid grundläggning med krypgrund schaktas markytan av från matjord. Därefter schaktas en ränna där grundbalkarna skall placeras. Rännans djup väljs med hänsyn till grundläggningsdjupet. Grundläggningsdjupet för en krypgrund är avståndet mellan underkant dränerande material upp till färdig mark efter återfyllnad (A). Detta avstånd är olika beroende på var i landet grunden ska byggas. Generellt gäller att all matjord ska bort och att det ska vara minst 300 mm makadam under stödplattorna (B).

Tjäldjup i hela landet.

Grundläggningsdjup i olika regioner

Med tjälisolering (D) kan grundläggningsdjupet reduceras i områden med högt tjäldjup. Nedan visas förenklat minsta grundläggningsdjup för olika delar i landet.
Tjäldjup 1,1-1,4:  700 mm
Tjäldjup 1,5-1,9 m:  700 mm med 600 mm tjälisolering
Tjäldjup 2,0-2,2 m:  800 mm med 1200 mm utvändig tjälisolering
Tjäldjup 2,3-2,5 m:  1000 mm med 1200 mm utvändig tjälisolering

Se mer detaljerad tabell för grundläggningsdjup under Konstruktion.

Bredden på rännan ska vara ca 1200 mm längs med ytterkanten (C) och ca 800 mm under balkraderna inne i grunden. Därefter schaktas för utvändiga VA-ledningar och dräneringsledningar. Dräneringsledningen ska placeras utanför 45 graders linjen från underkant utvändigt nedre hörn på stödplattan (E). Sedan dessa dragits sker återfyllning kring dessa med dränerande material. Som underlag för stödplattorna återfylls rännan med makadam som komprimeras väl.

Montering stödplattor ytterkant

Stödplattorna placeras ut enligt grundritningen. Börja med att sätta stödplattorna längs ytterkanten. Stödplattorna placeras ut så de hamnar i skarvarna mellan grundbalkarna. Placera sedan cellplastblock mellan stödplattorna, bild 1. Vid passbitar och hörnblock får cellplastblocken kapas så att de passar mellan stödplattorna.

Plastfolie och stödplattor inne i grunden

Därefter läggs plastfolie ut som en remsa under de stödplattor som ska placeras inne i grunden. Vid eventuella skarvar ska plastfolien ha ett överlapp på minst 100 mm. Skarvarna tejpas med den medföljande dubbelhäftande tejpen. Tejpen med klister på endast en sida används som skarvlock. Vid inneluftsventilerad krypgrund ska plastfolien senare dras upp på insida balkar samt ovankant så tänk på att ha ett övermått på ca 1 meter mot ytterkant.

När plastfolien är på plats kan stödplattorna inne i grunden placeras ut enligt grundritningen, bild 2.

Bild 1. Stödplattor och cellplastblock längs grundens kantram.
Bild 2. Plastfolie och stödplattor inne i grunden.

Montering grundbalkar

Börja monteringen av balkarna i ett hörn. Hörnbalkar, grundbalkar, de numrerade passbitarna samt eventuella grundbalkar med ventilöppningar placeras ut enligt grundritningen. I ytterkant placeras grundbalkarna så att urtagen i sidorna hamnar över hålen i stödplattorna, bild 3. Mittbalkarna, som placeras inne i grunden, är 500 mm långa (precis som stödplattorna) och har ett hål i centrum på balken. Inne i grunden placeras mittbalkarna rakt ovanpå en stödplatta så att hålen hamnar i linje, bild 4. Eventuella justeringar i höjdled görs mellan stödplatta och balk med justeringsbrickor.

Passbitarna är tillverkade för det specifika objektet och är uppmärkta med samma nummer som på grundplanen. Om kapning behöver utföras på byggplatsen kan detta ske med kapsåg försedd med diamant- eller karborundumklinga.

Bild 3. Grundbalkarna placeras på stödplattorna.
Bild 4. Mittbalkar placeras på stödplattorna inne i grunden.

Krönbalkar och fixering av grundbalkarna

Krönbalkar, dvs plåtarna ovanför öppningarna inne i grunden, placeras enligt grundritningen, bild 5.

Balkarna fixeras och tätas därefter genom att man gjuter betong i urtagen i balk och stödplattor, bild 6.

Bild 5. Krönbalkar placeras ovanför öppningar inne i grunden.
Bild 6. I urtagen på balkarna gjuts betong.

Plastfolie

Nu kan resten av plastfolien läggas ut, bild 7. Plastfoliens syfte är att stoppa markfukten. Vid skarvar ska plastfolien ha ett överlapp på minst 100 mm. Skarvarna tejpas med den medföljande dubbelhäftande tejpen. Tejpen med klister på endast en sida används som skarvlock. Vid inneluftsventilerad krypgrund ska plastfolien senare dras upp på insida balkar samt ovankant så tänk på att ha ett övermått på ca 1 meter runt om. För uteluftsventilerad krypgrund med ventiler räcker det att placera plastfolie på marken inne i grunden.

Markisolering

Cellplastskivor läggs ovanpå plastfolien på hela grundens yta i de fall markisolering används, bild 8.

Vid uteluftsventilerad grund (med ventiler) placeras cellplasten endast på marken.
Vid inneluftsventilerad krypgrund dras plastfolien upp på balkens insida och ovankant.
Bild 7. Resten av plastfolien placeras ut inne i grunden.
Bild 8. Markisolering placeras ut inne i grunden.

Inspektionslucka och eventuella ventiler

På insidan av inspektionsöppningen placeras ett medföljande måttanpassat cellplastblock. I ovankant inspektionslucka skruvas en vinkelplåt som stöd för bjälklaget och på utsidan skruvas sedan plåtluckan fast, bild 9. Plåten kan skruvas i balkarna med skruv och plugg alternativt vingmutter. Hål i plåten borras med metallborr. För uteluftsventilerad krypgrund trycks ventilgaller fast i ventilöppningarna, bild 10.

Bild 9. Inspektionsluckan består av cellplastblock och plåt som skruvas fast på utsidan.
Bild 10. För uteluftsventilerad krypgrund monteras ventilgaller fast.
Färdigmonterd inneluftsventilerad krypgrund.
Färdigmonterd uteluftsventilerad krypgrund med ventiler.

Kontakta oss gärna för information och rådgivning. För prisuppgifter kan du antingen testa vår snabbkalkyl eller skicka in en prisförfrågan för att få en offert.

Krypgrund