Platta på mark - Garage

Vid grundläggning för garage används i princip alltid platta på mark. I garage har man ofta något mindre krav på isolering än till en vanlig villa. Det vanligaste är 300 mm höga kantelement och 200 mm isolering. Önskas golvvärme i garaget är det vanligt att gå upp till 300 mm isolering även i garaget.

ISOGRUND U-och L-element

 

L-element
Grundläggning med L-element.

Vid grundläggning av garage monteras kantelement runt grundens ytterkant precis på samma sätt som för en vanlig villa. ISOGRUND U- och L-element är ett värmeisolerande kantelement avsedd för betongplatta på mark. Elementen består av en U- eller L-formad isolering av styrencellplast och ett gjutet ytskikt av fiberarmerad betong. Ytskiktet är gjutet på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning och ger en färdigbehandlad sockel.

Det som är viktigt att tänka på vid grundläggning av garage är att grundens kant ska förstärkas vid garageportsöppningen. Detta görs för att kanten på grunden utsätts för stora påfrestningar då bilen körs in och ut. Det kan även vara bra att lägga ett svagt fall vid portöppningen för att vatten inte ska rinna in under garageporten utifall anslutningen inte är helt tät.

U-element 300 mm sektion    1. Armeringsjärn
2. Armeringsnät
3. Armering instick
4. Betong 
5. ISOGRUND markskiva
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning
8. Dräneringsgrus eller makadam
9. ISOGRUND U-element
Kantbalksektion U-element 300 mm. Vanligast till garage är 300 mm höga U-element med 200 mm isolering och 100 mm betongplatta.

ISOGRUND Garageelement med förhöjd sockel

Om man vill ha ett garage där man kan tvätta bilen och spola vatten är det bra att skydda väggarna från fukt. Detta görs genom att lyfta upp väggkonstruktionen så att syllen skyddas mot fukt. För att åstadkomma detta kan ett kantelement med förhöjd sockel användas.
Garageelement
Garageelement med förhöjd sockel. 
  Garageelement HjarupJM bygger förråd med ISOGRUND Garageelement i Hjärup.

ISOGRUND garageelement med förhöjd sockel är ett L-element med ett pågjutet ytskikt som ger en färdigbehandlad insida. Den enkla monteringen som gäller för L-element bibehålls samtidigt som elementet ger en färdig lösning där momentet att mura upp en sockel efter gjutning helt försvinner. Grunden får dessutom ett homogent utseende vilket inte blir fallet ifall en sockel muras upp i efterhand.

Konstruktionens utförande är sådant att elementet tar upp normala laster för garage. I ovankant är betongens tjocklek anpassad så att infästning av syllen kan göras direkt i elementets ovankant. Elementet är i ovankant 100 mm och därmed anpassad för normala väggtjocklekar för garage (95-120 mm).

Garageelement    1. Armeringsjärn
2. Armeringsnät
3. Betong
4. ISOGRUND markskiva
5. ISOGRUND markskiva
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning
8. Dräneringsgrus eller makadam
9. ISOGRUND L-element med betongklack
Garageelement 400 mm med förhöjd sockel.

Vi levererar olika materialpaket för grunder till garage. Under fliken materialpaket finns en mer utförlig beskrivning på vad som ingår i dessa paket.

Ring oss gärna för information och rådgivning eller mejla oss din prisförfrågan direkt.

Frågor och svar

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna från våra kunder.

Vilket är den vanligaste grundlösningen för garage?
Den vanligaste lösningen för garage är en platta på mark med 300 mm höga element och 200 mm isolering. Om det ska vara ett välisolerat garage med golvvärme kan det vara lämpligt att gå upp till 300 mm isolering.

Hur gör jag för att förstärka grunden vid portöppningen till garaget?
En bra lösning är att skära ner elementets ovankant i portöppningen med 60 mm. Sätt sedan en träform i portöppningen vid gjutning och låt betongen gå ut mot den formen vid gjutning. För att undvika att vatten tränger in under porten är det lämpligt att skapa ett fall på 10 mm från insida yttervägg till utsida kantelement. Se ritning under konstruktion.

Varför ska man välja ett element med förhöjd sockel?
Om du vill ha ett garage där du ska kunna tvätta bilen och spola med vatten är det bra att skydda väggen mot fukt. Genom att välja ett garageelement med förhöjd sockel flyttas väggen upp en bit och skyddas från vatten.

Passar era kantelement med förhöjd sockel till alla typer av garage?
Tjockleken på elementets ovankant är 100 mm så elementet passar bäst för garage med väggreglar 95 och 120 mm.

Jag tänkte bygga ett garage med förhöjd sockel, vad är fördelen med ISOGRUND Garageelement?
Alternativet för att skapa en förhöjd sockel kan vara att gjuta en vanlig platta på mark och sedan mura upp den förhöjda socklen med leca block. Fördelen med vårt element jämfört med den lösningen är att du slipper mura upp sockeln i efterhand och tar därmed bort ett arbetsmoment. Garagets sockel får dessutom ett homogent utseende.

Vad ingår i ett materialpaket för platta på mark till garage?
Vi offererar vanligtvis tre materialpaket; grund-, armerings- och golvvärmepaket. I grundpaketet ingår kantelement, markisolering och tillbehör. I armeringspaketet ingår armering till plattan (armeringsnät) och kantbalken (armeringsjärn). I golvvärmepaketet ingår rör, monteringsdetaljer, rumsreglering, fördelare samt uppritade av golvvärmeplan. Det som ingår i de olika materialpaketen är sammanställt under fliken materialpaket. Har du fått en offert av oss kan du under beräknade mängder kontrollera vilka delar som ingår i din offert. I offerten ingår frakt i alla materialpaket.

Vilken typ av underlag ska grunden ha?
Underlaget ska vara dränerande. Vi rekommenderar dräneringsgrus eller finare makadam (8-16 mm).

Hur mycket dränerade material ska jag ha under grunden?
Vid tjälfarlig mark bestäms tjockleken av grundläggningsdjupet. Se tabell för grundläggningsdjup under konstruktion. Under betongplattan ska du ha minst 100 mm dränerade material.

Hur räknar jag ut betongmängden?
Formeln för att räkna ut betong i kubikmeter är:
Arean i m2 x tjocklek betongplatta i m +((höjd betongkantbalk i m - tjocklek betongplatta i m) x bredd betongkantbalk i m) x omkrets i m = m3 betong

Exempel: Grund med omkrets 48 m och area 140 m2 med 0,1 m betongplatta och en kantbalk som är 0,2x0,3 m
140m x 0,1m + ((0,3m-0,1m)x0,2m) x 48m = 15,92 m3 betong

Vad bör jag tänka på om jag ska lägga min grund på vintern?
Om en grund ska anläggas när det är minusgrader ute måste först allt fruset material under grunden tas bort. Därefter bör kantelement och cellplast sättas omgående (samma dag) för att inte marken ska hinna frysa igen. När grunden är gjuten måste den täckas med betongtäckmatta under tiden som betongen härdar då betongen består av mycket vatten som inte får frysa. Låt betongtäckmattan ligga kvar vid kall väderlek tills huset ska monteras för att undvika tjällyftning.

Vad gör jag med överblivet material?
Ibland kan det vara komplicerat att transportera bort överblivet material. Om du får armeringsjärn eller –nät över så kan du istället lägga detta i grunden på lämpligt ställe där den kan tänkas behöva extra förstärkning. Överbliven cellplast kan man lägga som tjälsiolering på utsidan av grunden. Börja med alla hörn och bygg på utifrån dessa beroende på hur mycket cellplast du har över.

Monteringsanvisning - ISOGRUND U- och L-element samt Garageelement

 

Scaktning   Underlag   Kantelement
1. Schaktning
Vid grundläggning med U- och L-element schaktas markytan av från all matjord och så mycket som krävs med hänsyn till grundläggningsdjupet (enligt konstruktionsanvisning). Därefter schaktas för utvändiga VA- och dräneringsledningar. Sedan VA- och dräneringsledningar dragits sker återfyllning kring dessa med dränerande material. 
  2. Underlag
Som underlag för elementen läggs en bädd av dräneringsgrus eller makadam som komprimeras väl. 
  3. Montering element
Monteringen av elementen sker med början av ett hörn där ett hörnelement används. Ett hörn är ett rakt element med betong på en gavel och ett urtag för att sluta an mot ett standardelement. Elementen placeras därefter ut på det avjämnande underlaget och fästs samman med skarvbleck. Kapning av elementen kan göras med kapsåg försedd med diamant- eller karborundumklinga.  
         
Ytterhörn   Innerhörn   Skarvbleck
4. Ytterhörn
Skjut in ett standardelement i urtaget. För U-elementen ska cellplasten som bryter av kantbalken från standardelementet skäras bort (se första bilden).
  5. Innerhörn
Placera elementet så att betongsidan precis går förbi det andra elementets yttre del. Första lagret cellplast läggs som vanligt så att det täcker marken. Det andra och ev tredje lagret cellplast ska placeras så att kantbalksrännan fortsätter runt hörnet. 
  6. Skarvbleck
I skarvarna mellan elementen används speciella skarvbleck. Skarvblecken trycks ner i cellplasten innanför fiberbetongen. Placera även ett skarvbleck i elementens botten eller bakkant. 
         
Monteringsplattor montering   Isolering   Golvvärme montering
7. Monteringsplattor
Vid användning av monteringsplattor placeras en monteringsplatta ut i varje skarv. Monteringsplattor används dels för att ge tyngd och stabilitet till elementen och dels för att bilda distans åt armeringsjärnen.
  8. Isolering
Grundisoleringen läggs därefter ut så att skarvarna mellan cellplastskivorna i de båda skikten blir förskjutna. Cellplastskivorna kan hållas ihop med cellplastspik. Se till att förankra cellplasten mot elementens bakkant för att undvika att cellplasten flyter upp vid gjutning. 
  9. Golvvärme
Golvvärmerören läggs ut enligt fabrikantens anvisningar. 
         
Armering montering   Armering instick   Återfyllnad
10. Armering
Armera enligt den för objektet framtagna kantbalkssektionen. Armeringsdistanserna används för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan. Monteringsplattorna används för att placera armerings-järnen i kantbalken. I hörnen ska armeringsjärnen bockas. 
  11. Armering - instick
På kantbalksektionerna kan instick förekomma. Detta innebär att raka järn kapas i angiven längd och placeras ovanpå armeringsnäten vinkelrätt mot grundelementen och med inbördes avstånd enligt kantbalksektionen.  
  12. Återfyllnad
Om kantbalken och betongplattan ska gjutas samtidigt krävs utvändig återfyllnad eller annat stöd för elementen. I de fall man först gjuter kantbalken och därefter betongplattan krävs ingen utvändig återfyllnad. 
         
  Garage kantjarn   Garageelement med fall
13. Förstärkning av portöppning
Kanten på elementet ska förstärkas vid garageportsöppningen. Detta kan göras på flera sätt. Ett sätt är att skära ner elementet 60 mm i portöppningen. Sätt en brädform i portöppningen där elementen är lägre än de övriga elementen. Därefter gjuts betongplattan.
  14. Förstärkning med kantjärn
Garageportsöppningens kant kan förstärkas ytterligare med ett kantjärn.
Vid användning av kantjärn utförs förstärkningen enligt ovan med den skillnaden att kantjärnet skruvas fast i brädformen. Kantjärnet fästs i brädformen genom det förborrade hålen. Kramlorna som är förankrade i järnet viks ut för att järnet ska förankras i betongen. Kantjärn för garageport kan beställas som ett tillval.
  15. Skapa ett fall i portöppningen
När betongen styvnat något drar man av ett fall från väggens insida ut mot brädformen på ca 10 mm. Detta görs för att vatten inte ska rinna in under garageporten.
         
Garageelement nedskuret   Gjuta plattan  
16. Förstärkning av portöppning -Garageelement med förhöjd sockel
Vid användning av garageelement med förhöjd sockel monteras grunden på samma sätt. Den förhöjda sockeln kommer att sticka upp runt grunden. Skär ner den förhöjda sockeln plus 60 mm innan plattan gjuts och förstärk kanten enligt punkt 13. När man drar av för fallet kan man samtidigt putsa på den synliga cellplasten på portöppningens sidor.
  17. Härdning av plattan
Därefter kan betongplattan härdas på traditionellt sätt.  
 


Tillbehör
Skarvbleck
Skarvbleck
  MonteringsplattaMonteringsplatta    CellplastspikCellplastspik    ArmeringsdistansArmeringsdistans 

Leif Tjallden AB

Konstruktionsanvisning - ISOGRUND U- och L-element

Laster och armering

Det är viktigt att säkerställa att konstruktionen och armeringen beräknas efter husets laster. Primära laster från väggen ska föras ner på betongkantbalken. Dimensionering av betongkantbalken utförs med hänsyn till förutsättningarna för varje objekt. Exempel på utförandet framgår av nedanstående figur. Vid belastning av halvstens tegelmur eller annan sekundär belastning ska minst 25 mm av muren stå på betongen bakom elementen.

1. Armeringsjärn
2. Armeringsnät
3. Armeringsjärn instick 
4. Betong
5. ISOGRUND markskiva
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning
8. Dräneringsgrus eller makadam
9. ISOGRUND U-element 
U-element sektion 

I de fall det krävs en bredare betongkantbalk kan med fördel ett L-element användas. Exempel på ett sådant utförande framgår av nedanstående figur.

1. Armeringsjärn
2. Armeringsnät
3. Armeringsjärn instick 
4. Betong
5. ISOGRUND markskiva
6. Dräneringsrör
7. Dränerande återfyllning
8. Dräneringsgrus eller makadam
9. ISOGRUND L-element 
L-element sektion 

Värmeisolering

Typ av U-eller L-element och isolering under betongplatta väljs med hänsyn till byggnadstyp och uppvärmingsbehov. För betongplatta med golvvärme rekommenderas nedanstående isolering.
I kantelement: 100 mm
Under kantbalken 100 mm
Under betongplattan 300 mm

Vid 300 mm isolering under betongplattan är det vanligast att välja ett element som är 400 mm högt då betongplattan är 100 mm.

Fuktskydd

För att en betongplatta på mark ska få tillräckligt fuktskydd krävs att den ligger på kapillärbrytande och dränerande underlag. Detta ska ske i två skikt där det ena är kapillärbrytande och det andra dränerande. Exempel på kapillärbrytande skikt är skivor av EPS (cellplast), 100 mm med fasade kanter alternativt 2x100 mm med förskjutna skarvar. Det dränerande skicket ska bestå av 100 mm dräneringsgrus eller makadam. Dessa skikt ska ha en sådan kornfördelning att högst 5% passerar maskvidden 2 mm eller på annat sätt visats ha dränerande egenskaper. Behov av dräneringsledningar och filter i form av fiberduk bedöms i varje enskilt fall.

Tjälisolering och grundläggningsdjup

 

Tjäldjup, TjälisoleringTjälisolering

En grundkonstruktion på frostaktiv jord ska skyddas mot påverkan av tjäle. Tjäldjupet beror på klimat och markförhållanden på orten. Ju längre tid som temperaturen är under noll desto djupare ner tränger tjälen.
På kartan bredvid visas maximal tjälnedträngning i tjälfarlig mark, utan snötäcke, på olika orter i Svergie. Tjälfarlig mark är mark som inte släpper igenom vatten t ex lera.

Använd kartan för att se vilket tjäldjup som gäller där grunden ska läggas. Använd sedan tabellen nedan för att se ifall tjälisolering är nödvändigt.

Grundläggningsdjup

Med grundläggningsdjup avses i detta fall det vertikala avståndet från grundelementets underkant till underkant av dränerande material.

Grundläggningsdjup väljs med utgångspunkt från nedanstående tabell. I tabellen har vi sammanfattat de beräkningar vi gjort för de vanligaste förekommande fallen. Observera att det oberoende av grundläggningsdjup alltid krävs att all matjord skall tas bort.

Grundläggningsdjup, Platta-på-mark

Tabellen används på följande sätt:
Golvtemperatur bestäms av ifall du har golvvärme eller inte. 18 grader är utan golvvärme och 24 grader är med golvvärme. Kontrollera sedan på kartan ovan vilket tjäldjup det är på orten där huset ska byggas. Därefter går du in i den vänstra tabellen ifall du tänkt bygga utan tjälisolering och i den högra ifall du tänk bygga med tjälisolering. Där kan du läsa av vilket som är det minsta möjliga grundläggningsdjup du behöver.
* betyder att det krävs att ytterhörnen isoleras med utvändig tjälisolering på en längd av 1 200 mm från hörnet.
Den utvändiga tjälisoleringen ska vara en minst 50 mm tjock skiva av styrencellplast med bredden 600 mm.

Ytbehandling

ISOGRUND U- och L-element har en färdigbehandlad yta av fiberarmerad betong. Ytterligare ytbehandling behövs inte. Betongen är gjuten på en spårad cellplast vilket säkerställer en långsiktig vidhäftning. Om sockeln ska putsas ska detta ske med fiberarmerad betong. Ett alternativ är att kantelementen levereras utan ytskikt och att sockeln putsas på med nät och fiberarmerad putsbruk på byggplatsen.

Materialpaket för husgrunder

Nedan beskrivs vad som ingår i våra olika materialpaket. Om du fått en offert av oss ser du vad som ingår i det offererade priset för just din grund under "Beräknade mängder". Varje paket kan beställas separat.

Grundpaket

Frakt ingår då grundpaketet är märkt Fritt byggplats som leveransvillkor. Grundpaketet fraktas till bygget med lastbil.

Garageelement   Hornelement   Skarvbleck

Grundelement raka

Grundelementen kan antingen vara U- eller L- formade och utgör ramen på grunden samt ger en färdigbehandlad sockel med ytskikt av fiberarmerad betong. Garageelementet har en förhöjd sockel (se bild).

  Hörnelement
Hörnelementen är ett rakt element med betong på kortsidan och ett urtag för ett rakt standardelement.
  Skarvbleck
Skarvbleck används för att låsa elementen i skarvarna.
         
Monteringsplatta   Cellplast   Cellplastspik
Monteringsplattor
Monteringsplattor används som distans för armeringsjärn i kantbalken. Ger även tyngd åt elementet vid montering. 
  Markisolering
Markisolering av cellplast är till för att isolera grunden. 
 
  Cellplastspik
Cellplastspiken är till för att hålla ihop cellplastskivorna.
       

Tillval

Armeringsdistans   Kantbalksektion  
Armeringdistanser
Armeringsdistanser används för att armeringsnäten ska hamna rätt i betongplattan. 
 
  Kantbalksektion 
Om du vet linjelaster och punktlaster för ditt hus får du sektioner för kantbalk, bärande innervägg och punktlaster av oss. Sektionerna beskriver hur du ska armera under lasterna. 
 
  Kantjärn

Kantjärn kan beställas som tillval då man vill förstärka portöppningens kant ytterligare. Kantjärnen är tillverkade i varmförzinkat stål och är 3000 mm långa och 4 mm tjocka. B=50mm

Armeringspaket

I vårt armeringspaket ingår alltid frakt. Materialet levereras oftast med kranbil.

Armeringsnat   Armeringsstål    
Armeringsnät
Armeringsnät används för att armera betong i plattan. 
 
  Armeringjärn 
Armeringsjärn används i kantbalk och vid förstärkningar av plattan enligt grundens konstruktion.
 
 

Golvvärmepaket

I vårt golvvärmepaket ingår alltid frakt.

 

Radonpaket

Frakt ingår vid samlastning med vårt grundpaket.

Golvvarme   Radonskydd 
Golvvärmepaket
Vad som ingår i vårt golvvärmepaket hittar du under Golvvärme.
  Radonpaket
Vad som ingår i vårt radonpaket hittar du under Radonskydd.

Exempel på priser

Nedan finner du priser på våra vanligaste produkter. Om du vill ha en ungefärlig uppskattning på vad materialet till din grund kommer att kosta gör du detta enklast via vår kalkylberäknare. Om du vill ha en offert kan du fylla i något av våra prisförfrågeformulär. Frakt tillkommer.

Grundelement

L-element
L-element.
  Garageelement
Garageelement med förhöjd sockel.
Kantelement
U-element 300/110-410
U-element 400/110-410  
L-element 300/110-510
L-element 400/110-510
Garage 400/100-410 m förhöjd sockel
Exkl moms
150 kr/m
166 kr/m
150 kr/m
166 kr/m
198 kr/m
Inkl moms
188 kr/m
208 kr/m
188 kr/m
208 kr/m
248 kr/m

Cellplast

Kvalitet, Tjocklek
S80 50 mm
S80 100 mm
S100 50 mm
S100 100 mm
S200 50 mm
S200 100 mm
Grey 80 100 mm
Grey 100 100 mm 

Exkl moms
27 kr/m2
48 kr/m2
29 kr/m2
52 kr/m2
44 kr/m2
85 kr/m2
77 kr/m2
84 kr/m2

Inkl moms
34 kr/m2
60 kr/m2
36 kr/m2
65 kr/m2
55 kr/m2
106 kr/m2
96 kr/m2
105 kr/m2

  Cellplast vit gra
Kontakta oss direkt för pris på övriga kvaliteter och tjocklekar.
 

Armering

Armeringsnat   Armeringsstal
Armeringsnät
5200
4,85x2,25 m
5150 5x2,3 m
6200 4,85x2,25 m
6150 5x2,3 m 
Exkl moms
191 kr/st
264 kr/st
271 kr/st
360 kr/st
Inkl moms
239 kr/st
330 kr/st
339 kr/st
450 kr/st
  Armeringsjärn 
  8 mm
10 mm
12 mm
16 mm 
Exkl moms
3,70 kr/m
6,00 kr/m
8,50 kr/m
15,00 kr/m
Inkl moms
4,60 kr/m
7,50 kr/m
11,00 kr/m
18,80 kr/m

Frakt tillkommer på samtliga priser.